Unions territorials

La Intersindical s’organitza territorialment en estructures intercomarcals, comarcals i/o locals amb la denominació d’unions que segueixen criteris d’afinitat geogràfica i d’operativitat sindical en el seu àmbit. La Unió Territorial és l’estructura bàsica d’organització territorial del sindicat, que coordina i difon l’activitat de la Intersindical arreu.

El constant creixement del sindicat als centres de treball ha suposat un increment de la presència al país, de manera que és al Principat on l’articulació de les unions territorials està adquirint més empenta, amb un augment tant en nombre de territorials com de l’afiliació que en forma part. Actualment la Intersindical disposa de les unions territorials següents:

Alt Pirineu:
alt.pirineu@intersindical-csc.cat
Twitter

Anoia:
anoia@intersindical-csc.cat
Twitter

Baix Llobregat i l’Hospitalet:
baixllobregat@intersindical-csc.cat

Barcelona ciutat:
barcelona@intersindical-csc.cat

Camp de Tarragona:
elcamp@intersindical-csc.cat
Twitter

Comarques gironines:
comarques_gironines@intersindical-csc.cat
Twitter

Maresme:
maresme@intersindical-csc.cat
Twitter

Osona – Ripollès:
osona.ripolles@intersindical-csc.cat
Twitter

Penedès – Garraf:
penedes.garraf@intersindical-csc.cat
Twitter

Ponent:
ponent@intersindical-csc.cat
Twitter

Terres de l’Ebre:
ebre@intersindical-csc.cat

Vallès Oriental:
vallesoriental@intersindical-csc.cat
Twitter

Unions Territorials en procés de constitució

Catalunya Central:
bages@intersindical-csc.cat

Vallès Occidental:
valles.occidental@intersindical-csc.cat